Skip to main content
Search

Naš Kredo

Smatramo da imamo obveze najprije prema liječnicima, medicinskim sestrama i pacijentima, majkama i očevima i svima drugima koji upotrebljavaju naše proizvode i usluge. Sve što radimo u cilju zadovoljavanja njihovih potreba mora biti vrhunske kvalitete. Moramo neprekidno nastojati smanjiti svoje troškove kako bismo održali razumne cijene. Narudžbe korisnika moraju se odmah i pažljivo obraditi. Naši dobavljači i distributeri moraju imati mogućnost ostvarenja pravične zarade.

Imamo obveze prema svojim zaposlenicima, muškarcima i ženama koji rade s nama diljem svijeta. Sve njih moramo uzeti u obzir kao pojedince. Moramo poštovati njihovo dostojanstvo i priznavati njihove zasluge. Oni moraju obavljati svoje poslove s osjećajem sigurnosti. Naknada mora biti pravična i odgovarajuća, a uvjeti rada čisti, uredni i sigurni. Moramo misliti na načine kako pomoći svojim zaposlenicima da ispunjavaju svoje obiteljske obveze. Zaposlenici moraju biti slobodni davati prijedloge i unositi žalbe. Moraju postojati jednake mogućnosti za zapošljavanje, razvoj i napredak za one koji ispunjavaju uvjete. Moramo osigurati sposobno rukovodstvo čiji postupci moraju biti pravedni i etični.

Imamo obveze prema zajednicama u kojima živimo i radimo, a također i prema svjetskoj zajednici. Moramo biti dobri građani – podržavati dobra djela i dobrotvorne organizacije i plaćati naš dio poreza. Moramo davati podršku građanskom napretku i poboljšanju zdravlja i obrazovanja. Moramo održavati u dobrom stanju nekretnine koje smo povlašteni upotrebljavati, štiteći okoliš i prirodna bogatstva.

Naša krajnja obveza je prema našim dioničarima. Poslovanje mora donijeti razumnu dobit. Moramo eksperimentirati s novim idejama. Moramo nastaviti provoditi istraživanja, razvijati inovativne programe i plaćati za pogreške. Moramo nabavljati novu oprema, osiguravati nova postrojenja i izlaziti na tržište s novim proizvodima. Moramo stvarati pričuve za nepovoljna vremena. Ako radimo sukladno ovim principima, dioničari bi trebali ostvariti razuman povrat.